De competentietest eXtra service van AXS!

Wanneer een kandidaat via AXS Logistiek aan de slag gaat, ondergaat deze altijd een uitgebreide intake. Deze bestaat o.a. uit een kennismakingsgesprek en een carrière potentie test. Deze test is gericht op het verwerven van inzicht in de persoonlijke eigenschappen en competenties van de kandidaat. De resultaten van deze test worden bij zijn of haar CV gevoegd en geven u, de opdrachtgever, in één oogopslag een helder beeld over deze persoon. Onderstaand de competenties waarop wij onze kandidaten testen.

Autonomie

Autonoom kunnen werken heeft betrekking op zelfstandigheid en het nemen van initiatieven. Wanneer de score op autonomie extreem hoog is, heeft u te maken met iemand die zo autonoom wenst te werken dat hij/zij in conflict kan komen met regels en procedures. Geeft de test een gemiddelde autonomiescore aan? Dan heeft u te maken met iemand die graag zelfstandig werkt, initiatief wil nemen en tegelijkertijd rekening zal houden met de spelregels.

Beïnvloedend vermogen

Beïnvloedend vermogen staat voor de wijze waarop iemand in staat is anderen voor zijn of haar karretje te spannen en te motiveren om te doen wat hij/zij wil. Mensen met leidinggevende capaciteiten hebben vaak het talent om anderen op constructieve wijze te beïnvloeden en zo hun doelen te bereiken. Mensen die succesvol zijn in een commerciële functie beschikken over dit vermogen waardoor zij zich tactisch en diplomatiek kunnen bewegen om hun doel (verkopen) te bereiken.

Teamgerichtheid

Geeft de mate aan waarin iemand in staat is om samen te werken met anderen. Iemand met een hoge score op dit onderdeel zal zich ondergeschikt maken aan het teambelang. Deze persoon zal graag samenwerken en er alles aan doen om die samenwerking goed te laten verlopen. Hij of zij heeft niet zozeer de behoefte om zich eigenzinnig op te stellen en zal dan ook geen sterke eigen mening hebben. Het prettige werkklimaat gaat voor alles.

Contactuele vaardigheid

Geeft de mate aan waarin iemand in staat is om contacten te leggen met anderen. Mensen die op dit punt hoog scoren kunnen zich makkelijk tussen andere mensen bewegen en op prettige wijze communiceren. Zij hebben er doorgaans geen moeite mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan en weten zichzelf ook in de schijnwerpers te plaatsen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat zo iemand graag in een team werkt of geschikt is voor een leidinggevende of commerciële functie. Of dit zo is, wordt namelijk mede bepaald door competenties als teamgerichtheid en beïnvloedend vermogen.

Beheersmatigheid

Beheersmatigheid kan leiden tot starheid en regelzucht wanneer ‘de meter’ te ver door slaat naar boven. Mensen in de meer ambtelijke en inspecterende beroepen scoren veelal bovengemiddeld op dit onderdeel. Een gedoseerde beheersmatigheid (middenscore) geeft aan dat de kandidaat in voldoende mate beschikt over het vermogen om planmatig en georganiseerd te werken zonder het middel tot doel te verheffen. Een lage beheersmatigheid geeft wanordelijkheid en ongedisciplineerdheid aan.

Hoe de testresultaten bijdragen aan effectieve werving & selectie

Stel dat u iemand zoekt voor een commerciële functie. Uit de test blijkt dat de betreffende kandidaat contactueel is en weinig beïnvloedend. Hieruit kunt u opmaken dat deze persoon op een prettige wijze contact kan leggen, maar vervolgens niet in staat is om tot verkoop over te gaan. Hij of zij zal ook niet in staat zijn om als leidinggevende het voortouw te nemen, te sturen en zich waar nodig eisend op te stellen; het behoud van de goede relatie staat bij deze persoon immers voorop. Voor leidinggevende en commerciële functies zijn contactuele vaardigheid en beïnvloedend vermogen van cruciaal belang.

De combinatie bepaalt!

Let bij het doorlezen van de resultaten van de carrière potentie test altijd op het totaalplaatje. Bepaalde competenties kunnen elkaar versterken, afzwakken of op een andere manier beïnvloeden. Onderstaand enkele voorbeelden van zulke combinaties:

• Mensen met hoge scores op contactuele vaardigheid én beïnvloedend vermogen zijn bij uitstek geschikt voor een commerciële of leidinggevende functie.

• Scoort iemand laag op beïnvloedend vermogen én teamwerk, dan komt deze persoon waarschijnlijk tot zijn/haar recht in een solistische serviceverlenende functie.

• Iemand die zeer teamgericht is maar laag scoort op beïnvloedend vermogen, zal minder geschikt zijn voor een leidinggevende functie. Hij of zij zal moeite hebben zich los te maken van het team.

• Mensen met een hoge score op teamgerichtheid én contactvaardigheid werken graag met anderen samen. Zij hebben echter niet de ambitie, noch de persoonlijke kracht om een team te leiden.